เรือนวรา - Wara Guesthouse
Basic Triple Room, เรือนวรา - Wara Guesthouse in Nan
เรือนวรา - Wara Guesthouse
เรือนวรา - Wara Guesthouse
เรือนวรา - Wara Guesthouse
เรือนวรา - Wara Guesthouse
เรือนวรา - Wara Guesthouse

Removed from saved list

agodaHomes

เรือนวรา - Wara Guesthouse

24/1 เรือนวรา โฮมสเตย์, Nan City Center, Nan, Thailand, 55000 - See map

Conveniently situated in the Nan City Center part of Nan, this property puts you close to attractions and interesting dining options.

Highlights

Sparkling clean

930 meters to public transportation

Top Value

Excellent room comfort & quality

Inside city center

Facilities

Valet parking

Free Wi-Fi in all rooms!

Bar

Wi-Fi in public areas

Family room

Smoke-free property

CCTV outside property

Invoice provided

Your dates are popular among travelersUsers are booking a place in Nan every 6 minutes on Agoda.com

Check-in:

14:00 to 18:00

Check-out:

until 12:00
See map

9.6Exceptional

Location rating score

Exceptional location - Inside city center
Exceptional for walking
Parking
FREE
Walkable places
Wat Hua Khuang Temple
100 m
Nan National Museum
180 m
Kuang Mueng Nan Walking Street
330 m
Wat Phumin
380 m
Phumin Temple
380 m
Popular landmarks
Wat Phra That Chang Kham
1.9 km
Wat Phra That Kao Noi
2.3 km
Nan Noble House
2.5 km
Wat Prathat Chaehang
2.8 km
Nan Riverside Art Gallery
18.1 km
Closest landmarks
Wat Hua Kuang
80 m
Public Health Center
310 m
Stable
340 m
Nan Post Office
340 m
Nan Tourist Information Center
350 m
Value for money9.8
Location rating9.6
Nearest airportNan Nakhon Airport (NNT)
Distance to airport3.2 km

Rooms available at เรือนวรา - Wara Guesthouse

Basic Triple Room
...
 • Room size: 16 m²/172 ft²
 • Shower
 • 3 single beds
Enter dates to see prices
Classic Quadruple Room
...
 • Room size: 18 m²/194 ft²
 • Shower
 • 4 single beds
Enter dates to see prices
Standard Twin Room
...
 • Room size: 18 m²/194 ft²
 • Shower
 • 2 single beds
Enter dates to see prices

Top things to do in Nan

Up to 10% off

Popular things to do

popular things to do

Frequently asked questions

What public parks are close by เรือนวรา - Wara Guesthouse?

While lounging at เรือนวรา - Wara Guesthouse, enjoy your morning or evening stroll at nearby park which include Si Muang Park and Playground.

How long do visitors normally stay at เรือนวรา - Wara Guesthouse?

Verified past guests that have stayed at เรือนวรา - Wara Guesthouse had an average nightly stay of 1 night at this property.

At what time of the year is เรือนวรา - Wara Guesthouse most popular?

เรือนวรา - Wara Guesthouse's most popular month where verified tourists have stayed the most is in December.

What was the average room rate for เรือนวรา - Wara Guesthouse been in the past month?

The typical room rate for เรือนวรา - Wara Guesthouse in the past month is 688.24 THB, compared to city's average of 1451.28 THB.

In which languages can เรือนวรา - Wara Guesthouse's personnel communicate?

เรือนวรา - Wara Guesthouse can speak up to 2 languages which includes English for visitors that prefer this language. Please refer to the "Amenities and facilities" section and in the "Languages spoken" category to find out what other languages this property supports.

What do past travelers love most about เรือนวรา - Wara Guesthouse?

Past guests that stayed at เรือนวรา - Wara Guesthouse have given this property a rating of 9.806 for its exceptional value for money as the major highlight for their stay.

What is the typical rating that verified Couples' have given to เรือนวรา - Wara Guesthouse?

Past couple travelers that have stayed at this property have given เรือนวรา - Wara Guesthouse an average rating of 8.5. You can look up on more descriptive customer testimonials, and feedback by filtering for a specific type of verified guest travelers down in the review section.

What is the average rating that verified Families with young children have given to เรือนวรา - Wara Guesthouse?

Past families with young children that have stayed at this property have given เรือนวรา - Wara Guesthouse an average rating of 8.8. You can look up more thorough customer reviews and comments by filtering for a specific type of verified travelers down in the review section.

What is the typical rating that verified Group travelers have given to เรือนวรา - Wara Guesthouse?

Verified group travelers that have stayed at this property have given เรือนวรา - Wara Guesthouse an average rating of 9.3. You can check out more precise customer testimonials and responses by filtering for a specific type of verified travelers down in the review section.

What is the nearest train, metro, or bus station to เรือนวรา - Wara Guesthouse?

The nearest train, metro, or bus station is Nan Bus Terminal, 912.56 m away from เรือนวรา - Wara Guesthouse.

What restaurants are in close proximty of เรือนวรา - Wara Guesthouse?

เรือนวรา - Wara Guesthouse’s neighborhood is Nan City Center which features well-liked restaurants such as Nan Steakhouse.

More about เรือนวรา - Wara Guesthouse

More about เรือนวรา - Wara Guesthouse

Convenient Facilities at เรือนวรา เกสต์เฮาส์

Discover a world of convenience at เรือนวรา เกสต์เฮาส์, where guests can enjoy complimentary Wi-Fi in all rooms and public areas. Stay connected with friends and family as you explore the beautiful city of Nan, Thailand. Whether you're lounging in your cozy room or unwinding in the common areas, you can easily access the internet and stay updated with the latest news and social media trends. At เรือนวรา เกสต์เฮาส์, we understand the importance of staying connected, and that's why we provide free Wi-Fi throughout the property. Whether you're a business traveler needing to catch up on emails or a leisure traveler wanting to share your vacation experiences online, our reliable and high-speed internet connection will meet your needs. Enjoy the convenience of browsing the web, streaming your favorite shows, or video chatting with loved ones from the comfort of your room or any public area within the hotel. Experience a seamless stay at เรือนวรา เกสต์เฮาส์ with our top-notch convenience facilities. With free Wi-Fi in all rooms and public areas, you can stay connected and make the most of your time in Nan. Whether you're here for business or leisure, our reliable internet connection ensures that you're always just a click away from the world outside. Stay connected, stay informed, and make unforgettable memories at เรือนวรา เกสต์เฮาส์.

Convenient Transport Facilities at เรือนวรา เกสต์เฮาส์

At เรือนวรา เกสต์เฮาส์, guests can enjoy a range of convenient transport facilities, making their stay hassle-free and enjoyable. The hotel offers valet parking services, allowing guests to effortlessly park their vehicles upon arrival. Whether you are traveling by car or renting one during your stay, the valet parking service ensures that your vehicle is securely parked and easily accessible whenever you need it. In addition to valet parking, เรือนวรา เกสต์เฮาส์ also provides a spacious car park for guests who prefer to self-park their vehicles. The car park is conveniently located on the premises, allowing guests to easily find a parking spot without any additional charges. This is especially beneficial for guests who are exploring Nan and its surrounding areas by car, as they can rest assured that their vehicle is safely parked while they explore the city's attractions. With the availability of both valet parking and a free car park, เรือนวรา เกสต์เฮาส์ prioritizes the convenience and comfort of its guests. Whether you are traveling with your own vehicle or renting one, you can enjoy a stress-free stay knowing that your transportation needs are well taken care of at this charming hotel in Nan, Thailand.

Discover the Charm of Nan City Center

Nestled in the heart of Nan, Thailand, the enchanting Nan City Center is a captivating destination that offers a glimpse into the rich history and cultural heritage of this ancient city. Known for its well-preserved traditional Lanna architecture, Nan City Center is a treasure trove of stunning temples, quaint shops, and vibrant markets that will transport you back in time. Take a leisurely stroll through the narrow winding streets and marvel at the intricate details of the ancient temples that dot the city. Wat Phumin, with its exquisite murals depicting local life and folklore, is a must-visit for art enthusiasts. For a panoramic view of the city, climb up to the top of Wat Phra That Chae Haeng, a revered temple perched on a hill. Immerse yourself in the local culture by exploring the bustling markets in Nan City Center. The Nan Walking Street Market is a vibrant night market that comes alive with food stalls, handicrafts, and live performances. Indulge in traditional Thai street food, shop for unique souvenirs, or simply soak in the lively atmosphere. With its charming blend of history, culture, and culinary delights, Nan City Center is a destination that will captivate your senses and leave you with unforgettable memories. Whether you are a history buff, a food lover, or simply seeking a serene escape, Nan City Center has something to offer for everyone.

Traveling to เรือนวรา เกสต์เฮาส์ in Nan, Thailand

Welcome to เรือนวรา เกสต์เฮาส์, a charming guesthouse located in the heart of Nan City Center, Thailand. If you're planning a trip to this beautiful city and wondering how to get to เรือนวรา เกสต์เฮาส์ from the nearest airports, we've got you covered. The nearest airport to Nan is Nan Nakhon Airport, located approximately 3 kilometers away from the city center. Upon arrival at the airport, you have several transportation options to reach เรือนวรา เกสต์เฮาส์. One convenient option is to take a taxi or a tuk-tuk from the airport terminal. Taxis are readily available and offer a comfortable and hassle-free journey to your destination. Alternatively, you can also arrange a private transfer in advance to ensure a smooth and seamless journey. Another option is to take a public bus from the airport to Nan City Center. The bus station is located just a short distance from the airport, and buses operate at regular intervals throughout the day. This is a more budget-friendly option for those looking to save on transportation costs. Once you reach Nan City Center, you can easily navigate your way to เรือนวรา เกสต์เฮาส์, which is conveniently located in close proximity to major landmarks and attractions. Traveling to เรือนวรา เกสต์เฮาส์ in Nan, Thailand is a breeze with the various transportation options available. Whether you choose to take a taxi, a tuk-tuk, or a public bus, you'll be able to reach your destination in no time. Immerse yourself in the beauty and charm of Nan City Center as you make your way to เรือนวรา เกสต์เฮาส์, a cozy guesthouse that promises a memorable stay in this enchanting city.

Discover the Rich Cultural Heritage of Nan at เรือนวรา เกสต์เฮาส์

Nestled in the heart of Nan, Thailand, เรือนวรา เกสต์เฮาส์ offers a unique opportunity to immerse yourself in the rich cultural heritage of this enchanting city. Within close proximity to the hotel, you will find a plethora of landmarks and attractions that showcase the historical and architectural wonders of Nan. One of the must-visit landmarks near เรือนวรา เกสต์เฮาส์ is Wat Phumin. This iconic temple is renowned for its stunning murals that depict the local way of life and stories from Jataka tales. Step inside and be captivated by the intricate details and vibrant colors that adorn the walls. Another noteworthy temple is Wat Mingmuang, which boasts a magnificent golden chedi and intricate wood carvings. For history enthusiasts, a visit to Nan National Museum is a must. This museum houses a fascinating collection of artifacts that offer insights into Nan's past, including ancient pottery, traditional costumes, and religious artifacts. Another notable attraction is the Nan Post Office, a charming colonial-era building that is worth a visit for its architectural beauty. To experience the local culture and indulge in some retail therapy, head over to Kuang Mueng Nan Walking Street. This vibrant street market comes alive in the evenings, offering a wide array of local handicrafts, delicious street food, and live performances. Don't forget to explore the serene Si Muang Park, a peaceful oasis in the city where you can relax amidst lush greenery and traditional sculptures. With its prime location near these landmarks and attractions, เรือนวรา เกสต์เฮาส์ is the perfect base for discovering the rich cultural heritage of Nan. Immerse yourself in the city's history, explore its captivating temples, and soak up the vibrant atmosphere of the local markets. A stay at เรือนวรา เกสต์เฮาส์ promises to be a memorable and enriching experience.

Convenient Public Transport Stations near เรือนวรา เกสต์เฮาส์ in Nan, Thailand

Located near the bustling Nan Bus Terminal, เรือนวรา เกสต์เฮาส์ offers easy access to various public transport stations, making it an ideal choice for travelers looking to explore the enchanting city of Nan. Just a short walk away from the hotel, you will find the Nan Bus Terminal, where you can catch buses to various destinations in and around the province. Whether you're planning to visit the stunning temples, explore the rich cultural heritage, or embark on a scenic adventure, the Nan Bus Terminal is the perfect starting point for your journey. In addition to the bus terminal, เรือนวรา เกสต์เฮาส์ is also conveniently located near the Nan Railway Station. This railway station provides an alternative mode of transportation for travelers who prefer train travel. From here, you can hop on a train and enjoy a comfortable ride to other cities and towns in Thailand. Furthermore, the hotel is within easy reach of the Nan Airport. Just a short drive away, this airport offers domestic flights to and from Nan, allowing you to conveniently reach the city without any hassle. Whether you're arriving or departing, the proximity of the airport ensures a seamless travel experience. With its strategic location near these public transport stations, เรือนวรา เกสต์เฮาส์ provides guests with the convenience and flexibility to explore Nan and its surrounding areas with ease. Whether you prefer bus, train, or air travel, you'll find that getting around is a breeze from this centrally located hotel.

A Gastronomic Delight: Indulge in the Local Flavors

When it comes to dining options, เรือนวรา เกสต์เฮาส์ is surrounded by an array of fantastic restaurants that will tantalize your taste buds. Start your culinary adventure at Wanda Rice Curry Shop, where you can savor authentic Thai rice curry dishes cooked to perfection. For a taste of traditional Nan cuisine, head to Huan Puka, a charming restaurant known for its flavorful local specialties. If you're in the mood for some noodles, look no further than crazy noodle and Khao Soi Nat, both serving up mouthwatering bowls of Khao Soi, a popular Northern Thai dish. We' Loft is a trendy eatery that offers a fusion of Thai and Western flavors, perfect for those seeking a unique dining experience. For a quick and satisfying meal, Jae Lek Nan Chicken Rice and Khao Soi Noodles are must-visit spots. Noom Pork Soup is a hidden gem that specializes in rich and comforting pork-based soups. Rakkhun Restaurant is a great choice for those craving a mix of Thai and international cuisine, while Hot Bread Restaurant is the place to go for freshly baked bread and pastries. With such a diverse range of dining options right at your doorstep, เรือนวรา เกสต์เฮาส์ ensures that your culinary journey in Nan will be nothing short of extraordinary.

Affordable Luxury at เรือนวรา เกสต์เฮาส์ in Nan, Thailand

Are you looking for a luxurious stay in Nan, Thailand without breaking the bank? Look no further than เรือนวรา เกสต์เฮาส์. With an average room price of just $26, this boutique hotel offers unbeatable value for money. Compared to the average price of a hotel room in Nan, which stands at $51, เรือนวรา เกสต์เฮาส์ provides a budget-friendly option without compromising on quality or comfort. Whether you are a budget traveler or simply seeking a great deal, this hotel is the perfect choice for your stay in Nan. At เรือนวรา เกสต์เฮาส์, you can expect top-notch amenities and services that rival those of higher-priced hotels. From stylishly designed rooms to a range of modern facilities, including a swimming pool, fitness center, and on-site restaurant, this hotel has everything you need for a memorable and enjoyable stay. So why pay more when you can experience affordable luxury at เรือนวรา เกสต์เฮาส์ in Nan, Thailand?

Exceptional Service, Immaculate Cleanliness, and Convenient Location

At เรือนวรา เกสต์เฮาส์, guests can expect nothing short of exceptional service, immaculate cleanliness, and a convenient location. The hotel staff goes above and beyond to ensure that every guest feels welcomed and well taken care of. Reviewers have consistently praised the friendly and helpful attitude of the staff, noting that they are always ready to assist with any requests or inquiries. From the moment you step into the hotel, you'll be greeted with warm smiles and a genuine eagerness to make your stay as comfortable as possible. In addition to the outstanding service, guests have been impressed by the impeccable cleanliness of the hotel. The rooms are spotless and well-maintained, creating a welcoming and cozy atmosphere. Reviewers have mentioned that the housekeeping staff pays great attention to detail, ensuring that every corner of the room is thoroughly cleaned. Whether it's the sparkling bathroom or the neatly made beds, guests can rest assured that their accommodation will be in pristine condition. Furthermore, เรือนวรา เกสต์เฮาส์ boasts a prime location that adds to the overall appeal of the hotel. Situated in the heart of Nan, Thailand, guests have easy access to various attractions, restaurants, and shops. Reviewers have appreciated the convenience of being able to explore the city's highlights within walking distance. Whether you're interested in immersing yourself in the local culture or indulging in delicious Thai cuisine, everything is just a stone's throw away from the hotel. With its exceptional service, immaculate cleanliness, and convenient location, เรือนวรา เกสต์เฮาส์ is the perfect choice for a memorable stay in Nan.

A Haven of Excellence: Exceptional Customer Ratings at เรือนวรา เกสต์เฮาส์

Discover a hidden gem in the heart of Nan, Thailand, where exceptional customer ratings await at เรือนวรา เกสต์เฮาส์. With an impressive overall rating of 9.0, this charming hotel has garnered rave reviews from satisfied guests who have experienced its outstanding hospitality and top-notch facilities. One of the standout features of เรือนวรา เกสต์เฮาส์ is its unbeatable value for money, with a remarkable rating of 9.7. Guests are delighted by the affordable rates that do not compromise on quality. From the moment you step into the hotel, you will be greeted by friendly and attentive staff who go above and beyond to ensure your stay is nothing short of perfection. The staff's performance is consistently rated at a remarkable 9.7, reflecting their dedication and commitment to providing exceptional service. เรือนวรา เกสต์เฮาส์ also excels in cleanliness, with a rating of 9.5. Guests appreciate the meticulous attention to detail and the immaculate condition of the hotel's rooms and public areas. Whether you are traveling for business or leisure, you can rest assured that you will be welcomed into a pristine and comfortable environment. The hotel's prime location is another reason why guests rave about their experience. With a rating of 9.5 for location, เรือนวรา เกสต์เฮาส์ offers convenient access to Nan's most popular attractions and landmarks. Whether you want to explore the city's rich cultural heritage or indulge in its natural beauty, you will find yourself perfectly situated to embark on memorable adventures. Indulge in a truly exceptional stay at เรือนวรา เกสต์เฮาส์, where outstanding customer ratings for value, facilities, cleanliness, location, and staff performance converge to create an unforgettable experience. Book your stay today and discover why this hotel is a favorite among discerning travelers.

Show less

Amenities and facilities

Exceptional
Facilities

9.3

Languages spoken
 • English
 • Thai
Internet access
 • Free Wi-Fi in all rooms!
 • Internet
 • Internet services
 • Wi-Fi in public areas
Things to do, ways to relax
 • Garden
Dining, drinking, and snacking
 • Bar
Services and conveniences
 • Air conditioning in public area
 • Invoice provided
 • Smoke-free property
 • Smoking area
For the kids
 • Family room
Access
 • CCTV outside property
 • Non-smoking rooms
 • Pets allowed
Getting around
 • Car park [free of charge]
 • Valet parking
Available in all rooms
 • Adapter
 • Air conditioning
 • Clothes rack
 • Desk
 • Electric kettle
 • Fire extinguisher
 • Free bottled water
 • Linens
 • Mini bar
 • Private bathroom
 • Refrigerator
 • Safety/security feature
 • Shower
 • Sleep comfort items
 • Slippers
 • Smoke detector
 • Socket near the bed
 • Toiletries
 • Towels
 • Trash cans
 • TV [flat screen]

Location

24/1 เรือนวรา โฮมสเตย์, Nan City Center, Nan, Thailand, 55000
Exceptional
Location

9.6

Airports
 • Nan Nakhon Airport (NNT)
  3.2 km
 • Phrae Airport (PRH)
  96.4 km
Public transportation
 • Nan Bus Terminal
  910 m
Hospital or clinic
 • Public Health Center
  310 m
Convenience store
 • 7 Eleven
  360 m
Cash withdrawal
 • ATM
  350 m

What's nearby

Popular landmarks
 • Nan National Museum
  180 m
 • Wat Phumin
  380 m
 • Wat Mingmuang
  400 m
 • Wat Sri Panton Temple
  570 m
 • Wat Phra That Chang Kham
  1.9 km
 • Wat Phra That Kao Noi
  2.3 km
 • Nan Noble House
  2.5 km
 • Wat Prathat Chaehang
  2.8 km
 • Nan Riverside Art Gallery
  18.1 km
 • Wat Nong Bua
  34.6 km
Nearby landmarks
 • Wat Hua Kuang
  80 m
 • Wat Hua Khuang Temple
  100 m
 • Nan National Museum
  180 m
 • Public Health Center
  310 m
 • Kuang Mueng Nan Walking Street
  330 m
 • Stable
  340 m
 • Nan Post Office
  340 m
 • Nan Tourist Information Center
  350 m
 • Nan City Hall
  360 m
 • Wat Phumin
  380 m
Distances shown are straight-line distances on the map. Actual travel distances may vary.

Property policies

Children and extra beds

All children are welcome.

Others
 • When booking more than 5 rooms, different policies and additional supplements may apply.

Extra beds, if available, are dependent on the room you choose. Please ask the property for more details.

Some helpful facts

Check-in/Check-out
 • Check-in from14:00
 • Check-in until18:00
 • Check-out from08:00
 • Check-out until12:00

Property announcements

This property will not accommodate hen, stag or similar parties. Managed by a private host

Reviews of เรือนวรา - Wara Guesthouse from real guests

Provided by verified guests of

Agoda logo
9.5
Exceptional
Service9.8
Value for money9.8
Cleanliness9.6
Location9.6
Facilities9.3
High score for Nan
Rating
9+ Exceptional (14)
8-9 Excellent (0)
7-8 Very Good (0)
6-7 Good (1)
<6 Below Expectation (0)
Guest Type
Room Type
Language
Showing 15 verified guest comments
123
10.0
Exceptional
คำ'ฝ้าย from Thailand
Family with teens
Classic Quadruple Room
Stayed 1 night in January 2023

Exceptional”

Clean accommodation, spacious room, not expensive, worth it. Suitable for families, close to walking street, near Phumin Temple and many tourist attractions. Can park at the accommodation and walk around.

Reviewed January 31, 2023
10.0
Exceptional
Neranchana from Thailand
Group
Basic Triple Room
Stayed 1 night in December 2022

Clean and comfortable room with good amenities”

Good value for money, breakfast included

Reviewed December 18, 2022
Auto-translated through generative A.I.
10.0
Exceptional
Anusaya from Thailand
Group
Classic Quadruple Room
Stayed 1 night in January 2022

Close to Walking Street”

Accommodation near Walking Street, close to Nan Provincial Cultural Center, convenience stores and restaurants. Can walk around without a car. The owner is lovely and friendly.

Reviewed June 12, 2022
Auto-translated through generative A.I.
10.0
Exceptional
Sineeporn from Thailand
Group
Classic Quadruple Room
Stayed 1 night in November 2021

Very good ”

Good service clean place good location

Reviewed November 14, 2021
10.0
Exceptional
Panita from Thailand
Family with teens
Basic Triple Room
Stayed 1 night in December 2023

เหมือนไปบ้านญาติ”

อันดับแรกคุณป้าเจ้าของน่ารักมาก ดูแล แนะนำดีมาก สถานที่ของที่พักก็ดี มีประมาณ 4 ห้อง มีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่าง ห้องแอร์ ทีวี ตู้เย็น ที่แขวนผ้า สบู่ แชมพู ผ้าขนหนู เครื่องทำน้ำอุ่น กระติกน้ำร้อนที่นอนนอนสบายมาก มุดผ้าห่มไม่อยากจะตื่น ห้องกว้าง สะอาด มีที่จอดรถ คุ้มค่าคุ้มราคา ในเมือง ไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยว เดินไปวัดภูมินทร์ ตลาดคนเดิน ซุ้มลีลาวดีได้เลย มีโอกาสจะไปพักอีกแน่นอน

Reviewed December 07, 2023
123
This is a popular property. Don't miss out!

Back to search results

Back to room choices

|

Dismiss