ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท
ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท
ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท
ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท
ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท
ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท
ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท

Removed from saved list

ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท

212 บ้านปรางค์ หมู่7 ซอยโรงไฟฟ้าเก่า ตำบลปัว อำเภอปัว 55120, 212, Pua, Nan, Thailand, 55120 - See map

Get your trip off to a great start with a stay at this property, which offers free Wi-Fi in all rooms. Conveniently situated in the Pua part of Nan, this property puts you close to attractions and interesting dining options. Don't leave before paying a visit to the famous Wat Phumin. This 3-star property is packed with in-house facilities to improve the quality and joy of your stay.

Highlights

Hygiene Plus

Sparkling clean

Top Value

Check-in/out [private]

Excellent room comfort & quality

Facilities

Car park

Free Wi-Fi in all rooms!

Front desk [24-hour]

BBQ facilities

Check-in/out [private]

Breakfast [free]

Coffee shop

Bar

Your dates are popular among travelersUsers are booking a place in Nan every 6 minutes on Agoda.com
See map

8.7Excellent

Location rating score

Excellent location
Parking
FREE
Popular landmarks
Wat Nong Bua
16.7 km
Nan Riverside Art Gallery
31.0 km
Nan Noble House
45.7 km
Wat Phra That Chang Kham
46.0 km
Wat Sri Panton Temple
47.6 km
Closest landmarks
Thai Lue Village Museum
460 m
Wat Phuket
3.5 km
Huai Pla Kang reservoir
4.0 km
Lamduan Woven Fabric shop
5.5 km
Nioselaen Reservoir
6.0 km
Value for money9.3
Distance to city center46 km
Location rating8.7
Nearest airportNan Nakhon Airport (NNT) - Thailand
Distance to airport44.4 km

Rooms available at ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท

Standard Room
...
 • Room size: 25 m²/269 ft²
 • Mountain view
 • 1 queen bed or 3 single bed...
Enter dates to see prices

Top things to do in Nan

Up to 10% off

Popular things to do

popular things to do

Frequently asked questions

What attractions are in close proximty of ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท that are in walking range?

While staying at ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท, jump start your holiday by visiting the nearest point of interest in walking distance to the property such as Thai Lue Village Museum.

How long do visitors normally stay at ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท?

Verified past guests that have stayed at ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท had an average nightly stay of 1 night at this property.

At what time of the year is ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท most popular?

ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท's most popular month where verified tourists have stayed the most is in June.

What do past visitors like most about ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท?

Past visitors that stayed at ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท have given this property a rating of 9.333 for its excellent value for money as the main highlight for their stay.

What is the typical rating that past Solo travelers' have given to ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท?

Verified solo travelers that have stayed at this property have given ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท an average rating of 9.4. You can look up more detailed customer reviews and evaluations by filtering for a specific type of verified travelers down in the review section.

What is the typical rating that verified Business travelers' have given to ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท?

Past business travelers that have stayed at this property have given ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท an average rating of 9.0. You can look up more detailed customer evaluations and responses by filtering for a specific type of verified travelers down in the review section.

What is the typical rating that verified Couples' have given to ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท?

Past couple travelers that have stayed at this property have given ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท an average rating of 9.1. You can look up on more specific customer reviews, and responses by filtering for a specific type of verified guest travelers down in the review section.

What is the average rating that verified Families with young children have given to ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท?

Verified families with young children that have stayed at this property have given ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท an average rating of 8.9. You can look up more detailed customer testimonials and remarks by filtering for a specific type of verified travelers down in the review section.

What do local visitors think about ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท?

Past local visitors that have stayed at this property have given ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท an average rating of 8.9. You can look up on more detailed customer evaluations, and comments for this property down in the review section.

What is the nearest train, metro, or bus station to ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท?

The nearest train, metro, or bus station is Nan Bus Terminal, 48166.87 m away from ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท.

What is the closest airport to ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท?

The nearest airport to ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท is Nan Nakhon Airport, 44.0 km away.

More about ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท

More about ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท

Unlimited Connectivity at ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท

Stay connected with the world during your stay at ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท with their complimentary Wi-Fi access in all rooms. Whether you're traveling for business or leisure, this convenient facility ensures that you can easily stay in touch with loved ones, catch up on work emails, or simply browse the internet at your own leisure. With fast and reliable Wi-Fi, you can effortlessly plan your day's itinerary, research local attractions, or stream your favorite shows and movies without any interruptions. Enjoy unlimited connectivity throughout your stay at ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท and make the most out of your time in Nan, Thailand.

Convenient Car Park Facilities at ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท

At ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท, guests can enjoy the convenience of ample car park facilities. Whether you are traveling by car or renting one during your stay, you can rest assured knowing that there is a secure and spacious parking area available for your vehicle. The car park is well-maintained and monitored, providing you with peace of mind while you explore the beautiful city of Nan and its surrounding areas. With this convenient parking option, you can easily come and go as you please, making your stay at ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท hassle-free and enjoyable.

Comfort and Convenience at ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท

Experience comfort and convenience at ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท with their spacious Standard Rooms. These rooms offer 31 square meters of living space, providing ample room for relaxation and unwinding after a day of exploring Nan. With their cozy ambiance and thoughtful design, the Standard Rooms at ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท are perfect for both solo travelers and couples seeking a tranquil retreat in the heart of Nan. Book your stay at ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท through Agoda and enjoy the best prices and a hassle-free booking experience, ensuring a seamless start to your memorable vacation in Nan.

Exploring the Enchanting Town of Pua in Nan, Thailand

Nestled amidst the stunning mountains of Nan, Thailand, the town of Pua is a hidden gem waiting to be discovered. Known for its breathtaking natural beauty and rich cultural heritage, Pua offers a unique and immersive experience for travelers seeking a tranquil retreat. The town is surrounded by lush greenery, with rolling hills and rice fields stretching as far as the eye can see. It is a paradise for nature lovers and outdoor enthusiasts, offering a plethora of activities such as hiking, biking, and exploring waterfalls. The Doi Phu Kha National Park, located just a short distance away, is a must-visit for its diverse flora and fauna, as well as its stunning panoramic views. In addition to its natural wonders, Pua is also steeped in history and culture. The town is home to several ancient temples, including Wat Phra That Chae Haeng, which dates back to the 14th century and offers a glimpse into the region's rich Buddhist heritage. The local markets are vibrant and bustling, offering a wide array of traditional handicrafts, local delicacies, and fresh produce. Whether you're seeking adventure in the great outdoors or a serene escape from the hustle and bustle of city life, Pua in Nan, Thailand is the perfect destination. Immerse yourself in the beauty of nature, discover the town's fascinating history, and indulge in the warm hospitality of the locals. A visit to Pua is sure to be an unforgettable experience.

Getting to ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท from Nan Airport

Nestled in the picturesque province of Nan, Thailand, ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท offers a tranquil escape amidst stunning natural beauty. To reach this hidden gem from Nan Airport, there are a few convenient transportation options available. One of the easiest ways to get to ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท is by taking a taxi or a private car. The journey from Nan Airport to Pua, where the resort is located, takes approximately 1.5 hours. The scenic drive will take you through lush green landscapes, charming villages, and winding mountain roads, allowing you to soak in the beauty of Northern Thailand. Alternatively, you can also opt for a shared minivan service, which is a more budget-friendly option. These minivans operate from Nan Airport and will drop you off at Pua town. From there, you can easily arrange for a local taxi or tuk-tuk to take you to ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท, which is just a short distance away. No matter which mode of transportation you choose, the journey to ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท is an experience in itself, offering glimpses of the stunning natural landscapes that await you at this charming resort.

Explore the Natural Beauty of Nan at ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท

Surrounded by breathtaking natural landmarks and attractions, ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท in Nan, Thailand is the perfect destination for nature enthusiasts. Located in close proximity to Doi Phuka and Doi Phu Kha, guests can embark on exciting hiking trails and witness panoramic views of the lush mountains and valleys. For those seeking tranquility, a visit to Nioselaen Reservoir, Huai Pla Kang reservoir, and Huai Wai reservoir is a must. These serene bodies of water offer a peaceful retreat where guests can relax, enjoy a picnic, or engage in water activities such as kayaking and fishing. Nature lovers will be delighted to explore Doi Phu Kha National Park, home to diverse flora and fauna. Embark on a thrilling adventure through the park's trails, discover hidden waterfalls, and immerse yourself in the beauty of the surrounding landscapes. If you're looking for a unique experience, make sure to visit the Grand Canyon of Pua. This stunning natural formation features towering cliffs and turquoise waters, creating a picturesque setting for photography enthusiasts. Complete your exploration of Nan's natural wonders with a visit to Sila Phet Waterfall and Landoo Daw. These mesmerizing waterfalls offer a refreshing escape from the heat, allowing you to cool off in their crystal-clear pools. With its prime location surrounded by these remarkable landmarks and attractions, ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท provides an unforgettable experience for nature lovers and adventure seekers alike.

A Culinary Paradise

Surrounded by an array of delightful dining options, ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท is a culinary paradise for food enthusiasts. Just a short distance away, you'll find Huanam Mushroom Farm, where you can savor delectable mushroom dishes prepared with freshly harvested ingredients. Craving for some authentic Thai cuisine? Head over to Pla Ra Hom Na Pua, a local favorite known for its mouthwatering seafood dishes. For those looking for a taste of international flavors, Little La Cuisine offers a diverse menu featuring dishes from around the world. Whether you're in the mood for a cozy dinner or a vibrant night out, Raithonrak and Krua Ton Tan are two excellent options that will satisfy your cravings. Don't miss the chance to try the famous Sweet Egg Noodle @Pua, where you can indulge in a bowl of perfectly cooked noodles topped with a flavorful broth. If you're in need of a caffeine fix, Slow na cafe and Adonis Coffee are the go-to spots for a freshly brewed cup of coffee. For a unique dining experience, Shabu Clean offers a fun and interactive hot pot experience, while Kua Haa Larn restaurant and bar is the perfect place to unwind with a refreshing drink after a long day of exploring Nan. With such a wide variety of dining options in the vicinity, ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท ensures that every palate is catered to.

Shop for Authentic Thai Fabrics at Lamduan Woven Fabric Shop

Located just a short distance from ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท, Lamduan Woven Fabric Shop is a must-visit for those looking to bring home a piece of authentic Thai craftsmanship. This charming shop offers a wide range of beautifully handwoven fabrics, including traditional Thai silk, cotton, and other textile products. Browse through the vibrant colors and intricate patterns to find the perfect fabric for clothing, home decor, or unique souvenirs. The friendly staff at Lamduan Woven Fabric Shop are always ready to assist and provide insights into the rich history and cultural significance behind each fabric. Whether you are a fashion enthusiast, an interior designer, or simply someone who appreciates craftsmanship, a visit to Lamduan Woven Fabric Shop is sure to be a delightful shopping experience.

Affordable Luxury at ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท in Nan, Thailand

Experience the perfect blend of luxury and affordability at ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท in Nan, Thailand. With an average price of $59 per room, this stunning hotel offers exceptional value for money. Compared to the average price of a hotel room in Nan, which is $51, ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท stands out as a top choice for budget-conscious travelers seeking a touch of elegance. Despite its affordable rates, this hotel does not compromise on quality or comfort. Each room is tastefully designed with modern amenities and stylish furnishings, ensuring a relaxing and enjoyable stay. Whether you are visiting Nan for business or pleasure, ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท offers the perfect accommodation option at a price that won't break the bank. Book your stay now and indulge in the affordable luxury that awaits you in this charming city.

A Haven of Exceptional Service and Value in Nan

Discover the epitome of exceptional service, value, and comfort at ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท in Nan, Thailand. With an impressive overall rating of 9.2, this hotel has garnered high praise from its satisfied guests. Offering unbeatable value for money, it has received a remarkable rating of 9.4 for its affordability and excellent amenities. Guests at ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท have raved about the outstanding facilities available. With a rating of 9.1, the hotel offers a wide range of amenities to ensure a comfortable stay. From well-appointed rooms to modern conveniences, every detail has been carefully considered to provide guests with a memorable experience. Whether you're seeking relaxation or adventure, the hotel's facilities cater to all your needs. Cleanliness is of utmost importance at ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท, and it shows in their impressive rating of 9.3. Guests have consistently praised the hotel's immaculate rooms and public areas, ensuring a hygienic and refreshing environment throughout your stay. The staff takes great pride in maintaining a high standard of cleanliness, ensuring that every guest feels comfortable and at ease. Situated in a convenient location, ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท has earned a rating of 8.8 for its ideal placement. Whether you're exploring the city's cultural attractions or seeking outdoor adventures, this hotel's prime location allows easy access to all that Nan has to offer. Additionally, the friendly and attentive staff at ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท have been commended for their exceptional service, receiving a rating of 9.3 for their outstanding performance. Experience the perfect blend of comfort, value, cleanliness, and exceptional service at ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท. With its impressive ratings and rave reviews, this hotel is a top choice for travelers seeking an unforgettable stay in Nan, Thailand.

Show less

Amenities and facilities

Exceptional
Facilities

9

Languages spoken
 • Thai
Internet access
 • Free Wi-Fi in all rooms!
 • Internet
 • Internet services
Things to do, ways to relax
 • Garden
Cleanliness and safety
 • Anti-viral cleaning products
 • Breakfast in room
 • Daily disinfection in all rooms
 • Daily disinfection in common areas
 • First aid kit
 • Hand sanitizer
 • Hot water linen and laundry washing
 • Rooms sanitized between stays
 • Staff trained in safety protocol
 • Temperature check for guests and staff
Dining, drinking, and snacking
 • Bar
 • BBQ facilities
 • Breakfast [free]
 • Coffee shop
 • Room service
 • Snack bar
Services and conveniences
 • Air conditioning in public area
 • Elevator
 • Smoking area
 • Terrace
Access
 • CCTV in common areas
 • CCTV outside property
 • Check-in/out [private]
 • Fire extinguisher
 • Front desk [24-hour]
 • Non-smoking rooms
 • Pets allowed
 • Security [24-hour]
Getting around
 • Car park [free of charge]
Available in all rooms
 • Air conditioning
 • Balcony/terrace
 • Bathrobes
 • Clothes rack
 • Coffee/tea maker
 • Dining table
 • Electric kettle
 • Free bottled water
 • Ground floor available
 • Hair dryer
 • Hand sanitizer
 • Individual air conditioning
 • Private bathroom
 • Private entrance
 • Refrigerator
 • Safety/security feature
 • Satellite/cable channels
 • Seating area
 • Separate dining area
 • Shower
 • Socket near the bed
 • Sofa
 • Tile/marble flooring
 • Toiletries
 • Towels
 • Trash cans
 • Wine glasses
 • Wooden/parqueted flooring

Location

212 บ้านปรางค์ หมู่7 ซอยโรงไฟฟ้าเก่า ตำบลปัว อำเภอปัว 55120, 212, Pua, Nan, Thailand, 55120
Excellent
Location

8.7

Airports
 • Nan Nakhon Airport (NNT) - Thailand
  44.4 km
 • Sayaboury Airport (ZBY) - Laos
  83.5 km
Hospital or clinic
 • Tha Wang Pha hospital
  14.6 km

What's nearby

Popular landmarks
 • Wat Nong Bua
  16.7 km
 • Nan Riverside Art Gallery
  31.0 km
 • Nan Noble House
  45.7 km
 • Wat Phra That Chang Kham
  46.0 km
 • Wat Sri Panton Temple
  47.6 km
 • Nan National Museum
  47.7 km
 • Wat Phumin
  47.9 km
 • Wat Mingmuang
  47.9 km
 • Wat Prathat Chaehang
  48.8 km
 • Wat Phra That Kao Noi
  49.1 km
Nearby landmarks
 • Thai Lue Village Museum
  460 m
 • Wat Phuket
  3.5 km
 • Huai Pla Kang reservoir
  4.0 km
 • Lamduan Woven Fabric shop
  5.5 km
 • Nioselaen Reservoir
  6.0 km
 • Huai Wai reservoir
  6.4 km
 • Grand Canyon of Pua
  7.4 km
 • Sila Phet Waterfall
  11.0 km
 • Market
  12.4 km
 • Sa Nam Huai Ron
  13.1 km
Distances shown are straight-line distances on the map. Actual travel distances may vary.

Property policies

Children and extra beds

Extra beds are dependent on the room you choose. Please check the individual room capacity for more details.

All children are welcome.

Others
 • When booking more than 5 rooms, different policies and additional supplements may apply.

Some helpful facts

Check-in/Check-out
 • Check-in from14:00
 • Check-in until19:00
 • Check-out until10:00
Getting around
 • Distance from city center46 km
The property
 • Number of rooms 1

Reviews of ก๋างโต้ง คอฟฟี่รีสอร์ท from real guests

Provided by verified guests of

Agoda logo
8.9
Excellent
Value for money9.3
Cleanliness9.2
Service9.1
Facilities9.0
Location8.7
High score for Nan
Rating
9+ Exceptional (37)
8-9 Excellent (6)
7-8 Very Good (9)
6-7 Good (1)
<6 Below Expectation (2)
Guest Type
Language
Showing 55 verified guest comments
12345
10.0
Exceptional
Worawoot from Thailand
Group
Standard Room
Stayed 1 night in March 2023

Very impressed”

Lovely resort with privacy, perfect for relaxation. There is a grass field next to the resort for having dinner or party with friends. The resort has a cute coffee shop and offers a decent dinner menu. The breakfast is delicious. The owner and staff are very friendly and welcoming. The room is beautiful, clean, and the air conditioning is very cool. The water pressure in the bathroom is good. I am very impressed and will definitely come back to stay here again. Full score of 10, highly recommended.

Reviewed March 11, 2023
Auto-translated through generative A.I.
10.0
Exceptional
teetut from Thailand
Couple
Standard Room
Stayed 1 night in September 2022

Nan Trip 11-9-22”

Beautiful accommodation, although at first I was unsure what to expect. The room was very clean and had a beautiful view. The view from the back of the room overlooked the rice fields and mountains. The accommodation also had a cafe, but the entrance may be a bit difficult to find. It felt like we were going to the rice fields, but when we arrived, the view was amazing. *Recommendation* The back of the room should have a roof extension to protect from rain so guests can enjoy the atmosphere during the rainy season. The bathroom drain is a bit slow. Overall, I loved the beautiful view and great atmosphere. I would love to stay here again next time I visit Nan.

Reviewed September 13, 2022
Auto-translated through generative A.I.
10.0
Exceptional
Chutiprapa from Thailand
Solo traveler
Standard Room
Stayed 1 night in January 2023

Good atmosphere”

Clean and cozy room decoration, with a nice table outside the room to chill and enjoy the beautiful view. Breakfast is good, especially the delicious rice soup. The staff is helpful and recommended a great hot pot for dinner. It was amazing to sit outside and grill pork in the cold weather. If I go back to Nan, I will definitely stay here again.

Reviewed March 07, 2023
Auto-translated through generative A.I.
10.0
Exceptional
Boonyanuch from Thailand
Solo traveler
Standard Room
Stayed 1 night in March 2023

Lightweight room”

Suitable for travelers without a destination, who want to stay and relax. The staff is good and the surrounding area is relaxing and natural.

Reviewed March 25, 2023
Auto-translated through generative A.I.
10.0
Exceptional
Pinruthai from Thailand
Group
Standard Room
Stayed 2 nights in May 2024

สงบ สะอาด และเป็นมิตร”

ห้องกว้างดี สะอาด เงียบสงบ เหมาะกับการพักผ่อนทั้งแบบกลุ่มเล็กและคนเดียว เจ้าของและพนักงานเป็นมิตรดี ข้าวต้มและกาแฟอร่อย ทางเข้าลึกลับนิดนึง แต่ไม่ลำบากนะ ไม่/กลจากถนนใหญ่ ขอติ 2 ข้อ คือเตียงนิ่มเกินไปไม่เหมาะกับคนปวดหลัง และแม่บ้านไม่ได้ทำความสะอาดที่เขี่ยบุหรี่หลังบ้าน เราไม่สูบบุหรี่เลยรู้สึกว่ายังเหม็นบุหรี่อยู่เวลาออกไปนั่งที่ชานหลังบ้าน

Reviewed May 27, 2024
12345
This is a popular property. Don't miss out!

Back to search results

Back to room choices

|

Dismiss